pic

ازدیاد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز بشر به مواد غذایی، استفاده بهینه و علمی از منا بع موجود در بخش کشاورزی را اجتناب ناپذیر ساخته است . مهار آبهای سطحی ، استفاده اصولی از منابع آبی موجود و کاهش تلفات آن ، بررسی و شناخت دقیق منابع خاک جهت کاهش یا رفع محدودیت ها و همچنین ارائه راهکارهای مناسب و علمی به منظور افزایش بهره وری آنها و … از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد . اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشاورزان و باغداران با آموزش روش های علمی و عملی ، علاوه بر استفاده از دانش بومی ، با بکارگیری شیوه های جدید از منابع موجود استفاده بهینه نمایند که در همین راستا در این نشریه سعی شده است تا چگونگی ایجاد و توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار و کم بازده توضیح داده شود که اجرای این روش علاوه بر حفاظت از منابع آب و خاک موجود و جلوگیری از فرسایش خاک باعث افزایش تولید در واحد سطح و به تبع آن افزایش سطح در آمد بهره برداران می گردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید