لوبیابا نام انگلیسی Common Bean از راسته Rosales خانواده Leguminosae زیر خانواده Papilionidae شاخه Phaseolae زیر شاخه Phaseoliae و جنس Phaseolus میباشد . بیش از پنجاه گونه از جنس Phaseolus وجود دارد . لوبیا سازش خوبی با ارتفاعات و مناطق مختلف در جهان دارد . و در 7 – 5/5 = PH می تواند کشت و زراعت شود .


الف- کاشت لوبیا


در ایران کاشت لوبیا معمولا در بهار و با تراکم ده سانتی متری و فواصل ردیف کاشت 50 سانتی متر انجام می گیرد .


ب‌- تناوب زراعی لوبیا


در سیستم زراعی بهترین تناوب زراعی لوبیا با غلات مانند گندم وجو می باشد. لوبیا ازت هوا را در خاک توسط باکتریهای مخصوص بنام Rhizobium phaseolie تثبیت می نماید که باعث حاصلخیزی خاک می شود . باید توجه نمود که لوبیا نباید با گیاهان غده ای و ریشه ای از جمله پیاز و سیب زمینی کشت شود زیرا احتمالآلودگی قارچی برای لوبیا زیاد خواهد شد .


ت‌- علف های هرز و کنترل آن


کنترل علف های هرز در لوبیا بسیار حائز اهمیت است و از سموم مختلف مانند ترفلان به میزان 5/1 در هزار قب از کاشت وی توان استفاده نمود از سموم علف کش بعد از کاشت در لوبیا هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست .


ث‌- روش های آبیاری


1- آبیاری غرقابی: این نوع آبیاری در مناطقی که کشت بصورت سنتی انجام می گیرد , متداول است برای انجام این روش آبیاری ابتدا مزرعه به قطعات کوچکی تقسیم و کرت بندی می گردد و سپس کرتها پر آب و غرقاب می شوند .


2- آبیاری نشتی: این نوع آبیاری در مزارعی که کشت به صورت ردیفی و خطی انجام می گیرد مورد استفاده است . در این روش از جوی و پشته استفاده شده که باعث می شود آب بطور یکنواخت جریان یابد و از سله خاک جلوگیری گردد .


3- آبیاری تحت فشار: بهترین روش آبیاری تحت فشار آبیاری بطری Sprinkler می باشد که آب بصورت قطراتی به روی زمین پاشیده می شود البته آبیاری های دیگر این روش مانند Wheel Move و غیره تحت بررسی می باشد به هر صورت در این نوع آبیاری آب تحت فشار قرار گرفته و از نازل ها بصورت باران یا قطرات به روی مزرعه پاشیده می شود . روش بسیار مفیدی است و هزینه های کارگری را کاهش داده بخصوص از اتلاف آب جلوگیری می گردد .


ج‌-داشت و برداشت لوبیا


داشت لوبیا :


یکی از مهمترین عوامل تولید , داشت لوبیا است آبیار به موقع, مراقبت های زراعی مانند سمپاشی , کوددهی و کولتیواتور می تواند نقش بسزایی در افزایش عملکرد ایفاء کند . در خصوص تعیین حساسترین مراحل رشد لوبیا نسبت به تنش خشکی تحقیقات بسیاری انجام گردیده است از آنجمله مککیو ریوز (1962) در یافتند که لوبیا در مرحله قبل از گلدهی به خشگی حساس هست و سنگ کارا (1994) بیان نمود که با افزایش تنش خشکی, نقصان رشد رقم های خوابیده بیش از رقم های ایستاده است و تنش قبل از گلدهی نسبت به بعد از گلدهی عملکرد را بیشتر کاهش می دهد. اساسا مبارزه با علف های هرز و, سله شکنی زمین , سمپاشی و کود پاشی به موقع در افزایش کیفیت و کمیت محصول لوبیا اثر دارد و در مزارعی که این اعمال انجام نمی گیرد عملکرد کمی و کیفی محصول پائئن می آید . معمولا بر علیه آفات , مانندشته و تریپس از سم متاسیتوکس به میزان 5/1 در هزار استفاده می شود و بر علیه کنه ها از سم کلتان می توان استفاده نمود .


برداشت لوبیا :


برداشت لوبیا زمانی انجام می گیرد که حدود 80 % غلاف ها تغییر رنگ داده و زرد شده باشند . برداشت لوبیا به دو صورت برداشت سنتی و برداشت مکانیزه صورت می گیرد .


منابع مورد استفاده


1- آمار نامه fao – 1992


2-آمار نامه وزارت کشاورزی سال 1373


3-گزارشات طرحهای تحقیقاتی حبوبات در استان مرکزی


4-موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر بخش تحقیات حبوبات

"ردیفهای کشت لوبیا 25سانتی متر مناسب تر است . قبل از کاشت یک آبیاری صورت میگیرد وهنگامی که زمین گاورو شد اقدام به کاشت می کنند (چه در روش دستی که با چهار شاخ صورت میگیرد چه در روش مکانیزه)و تا زمانیکه گیاه سر از خاک بر نیاورد به آن آب نمیدهند هنگامی که 70% برگ اولیه گیاهچه ها بیرون از خاک بود به آن آب میدهند بعد 3تا4 آب ،آن را در تنش قرار میدهند تا رشد رویشی آن کنترل ومحدود شده وریشه ها عمقی نفوذ نمایند. در زمان تشکیل تشکیل گل به تنش خشکی حساس است ونباید در تنش قرار گیرد . ظاهرا"کولتیواتور به ریشه های لوبیا آسیب میزند وبا فاصله 50سانت میشود اقدام کرد ولی این فاصله عملکرد خوبی نداشته زمین خالی میماند . از کود ازته نیز فقط در مرحله استارتر (کشت )بر اساس آزمون خاک استفاده شود .چون فعالیت ریزوبیومها ی ریشه را مختل میکند .سعی شود در زمان گلدهی هیچگونه سمپاشی یا محلول پاشی کودی صورت نگیرد در صورت اظطرار از سم پریمور جهت مبارزه با شته وتریپس استفاده گردد در زمان سمپاشی به اندازه ته استکان مایع ظرفشویی در 400لیتر آب مورد استفاده برای سمپاشی ،اضافه گردد(برای پخشیدگی بیشتر وچسبندگی سم روی برگ)

/ 0 نظر / 20 بازدید