pic

در کشور های پیشرفته حدود ۶ بیلیون دلار در هکتار صرف استفاده از علف کش ها،شخم و عملیات زراعی برای کنترل علف های هرز می شود و ۴ بیلیون دلار در هکتار کاهش عملکرد داریم .
شخم بیشترین تاثیر را بر شرایط توسعه علفهای هرز در زمینهای باغی دارد و ازمهمترین نوع کنترل مکانیکی علفهای هرز می باشد. بانک بذر در واقع حافظه ایست که تحولات موجود در هر منطقه را ذخیره می کند و بیانگر تاریخچه باغی و نوع پوشش گیاهی پیشین آن منطقه میباشد و تا حد زیادی در تعیین آینده آن نیز نقش دارد شخم های بعد از کاشت می تواند یکی از بخشهای مهم مدیریت تلفیقی علف هرز باشد که از این شخم ها ، کولتیواتور بین ردیف ها می تواند در کنترل علف هرز مؤثر باشد . در این مقوله کوتاه به طور خلاصه نقشهای مختلف شخم در مورد علفهای هرز یکساله و چندساله پرداخته می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید